Stadgar

Stadgar för Ideella Föreningen Nätverket Företagsamma Kvinnor

i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner.

§ 1     Föreningens namn

Föreningens namn är Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum.

§ 2     Föreningens säte   

          Föreningen har sitt säte i Tjörns kommun i Västra Götalands Län.

§ 3     Föreningens syfte och ändamål                     

          Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation.

Föreningen riktar sig till kvinnor i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner och skall särskilt verka för:

· Med information, rådgivning och utvecklingsprogram, stödja kvinnor som vill komma vidare i arbetslivet och sitt företagande.

· Öka andelen kvinnliga företagare i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner och ge dem bättre förutsättningar för högre lönsamhet och ökad tillväxt.

· Erbjuda att lotsa Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuners kvinnliga företagare in i det europeiska nätverket av kvinnliga företagare.

· Skapa mötesplatser för kvinnliga företagare för att inspireras och främja tvärkontakter för ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter samt för affärsutbyte.

· Vara initiativtagare till projekt som ligger i linje med föreningens ändamål.

· Etablera en god samverkan med andra aktörer eller organisationer, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

· Vara ett gemensamt forum för kreativ utveckling.

§ 4     Medlemskap

Kvinnor som bor eller verkar i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner med omnejd kan bli medlem. Medlemskap erhålles genom anmälan till Föreningen samt genom erläggande av medlemsavgift. Styrelsen skall efter inkommen medlemsansökan översända stadgar och inbetalningsunderlag avseende gällande årsavgift.

§ 5     Årsavgift

          Medlem ska erlägga den årsavgift som årsmötet beslutar.

§ 6     Utträde

Medlem har rätt att utträda ur Föreningen när som helst och det ska ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som inte i föreskriven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen 30 dagar efter en påminnelse om obetald avgift.

§ 7     Uteslutning

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som genom olämpligt uppträdande eller uttalande anses skada, ekonomisk eller ideellt, Föreningens verksamhet och syfte. Styrelsen ska vara enig i beslutet om uteslutning.

§ 8     Föreningsstämma

Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ och består av samtliga medlemmar. Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året, årsmöte. Årsmöte skall hållas inom det första kvartalet. Årsmötet utser styrelse. Kallelse till årsmöte ska skickas ut till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisions-berättelse skall sändas ut till medlemmarna senast 3 dagar innan.

Extraordinärt möte skall hållas då styrelsen så beslutar. Sådant möte skall av styrelsen snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär det eller styrelsen så beslutar. Kallelse till extraordinärt möte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet äger rum. Kallelse skall ange det eller de ärenden som skall behandlas vid mötet. Andra ärenden får inte förekomma vid mötet.

Stämman väljer ordförande och sekreterare för mötet samt två personer för rösträkning och justering av mötesprotokoll.

§9      Motioner

Motion till årsmötet ska vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

§ 10   Rösträtt och beslut vid föreningsstämma

Rösträtt vid föreningsstämma har varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift för året. Medlem som ej kan närvara vid mötet har rätt att lämna röstningsfullmakt till annan medlem. Varje medlem får företräda högst fem fullmaktsröstande medlemmar.

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska ske på begäran av medlem vid mötet.  Vid sluten omröstning skiljer lotten vid lika röstetal.

§ 11   Stadgeändringar

Årsmötet har rätt att med två tredjedels majoritet besluta om sådana ändringar, som inte innebär förändring av föreningens ideella ändamål enligt §3 (Föreningens syfte och ändamål), §11 (Stadgeändringar), §13 (Föreningens styrelse) och §19 (Föreningens upplösande).

För att kunna ta upp frågan om en sådan stadgeändring vid årsmötet krävs absolut majoritet (mer än hälften av de närvarande) för beslutet att ta frågan om stadgeändring till behandling. 

Ändring av §3, §11, §13 och §19 kan ske om två medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, beslutat så.

§ 12   Årsmöte

Vid Föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.  Fråga om stämman behörigen kallats

2.  Fastställande av röstlängd

3.  Godkännande av dagordning

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för det gångna året

7.  Revisorernas berättelse

8.  Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Beslut om medlemsavgift för nästkommande år

11.  Val av styrelseledamöter

12.  Val av valberedning

13.  Val av revisorer

14.  Övriga ärenden

§ 13   Föreningens styrelse

Föreningen väljer vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte en styrelse, bestående av minst fem dock högst tio ledamöter. Högst fem ersättare kan också utses. Styrelseledamöter väljs två år. För att främja kontinuiteten i styrelsearbetet, väljs vid första årsmötet, kassör samt hälften av ledamöterna på två år och resten av ledamöterna på ett år. Därefter väljs ledamöterna växelvis på tvåårsperioder.

Avgår kassör under mandatperioden utser styrelsen en tillförordnad på den posten. Avgår kassör skall ett delbokslut upprättas och delges revisorerna.

Avgår ledamot så att antalet styrelseledamöter understiger fem, måste extrastämma hållas för fyllnadsval, för tiden som kvarstår på detta mandat.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Vid styrelsemöten ska protokoll föras och justeras av två ledamöter.

Styrelsen är beslutför då antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet valda ledamöter.

Styrelsen kan tillsätta speciella arbetsgrupper av föreningsmedlemmar för att lösa särskilda uppgifter. Styrelsens ansvar gentemot föreningsstämman påverkas inte av att sådana arbetsgrupper tillsätts.

Styrelsen får lov att anställa personal.

§14    Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder Föreningen, verkar för att fullfölja Föreningens syften och ändamål och skall:

– verkställa föreningsstämmans beslut och ta hand om löpande ärenden

– föra medlemsregister

– sköta Föreningens ekonomi och bokföring

– upprätta årsredovisning och lägga fram den vid årsmötet

– upprätta verksamhetsplan och budget

– förbereda årsmötet

– informera medlemmar och potentiella medlemmar om Föreningens verksamhet

§15    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av minst två personer, inom eller utom styrelsen, som av styrelsen har utsetts.

§ 16   Valberedning        

Förslag till styrelseledamöter och revisorer bereds av en valberedning på minst två och högst tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen utses av föreningsstämman.

§ 17   Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper väljer föreningsstämman vid årsmötet en revisor på ett år samt en revisorsuppleant på ett år. Årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning i god tid före årsmötet.

§ 18   Räkenskapsår        

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 19   Föreningens upplösande

Beslut om Föreningens upplösande fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid det vid varje tillfälle krävs två tredjedels majoritet av på stämman närvarande medlemmar. Vid beslut om Föreningens upplösande skall föreningsstämman på det andra årsmötet besluta angående Föreningens kvarvarande egendom.

          Antagna 2007 09 13

 

          Katarina Modig, sekreterare vid mötet

 

          Justeras av

 

          Eva Dahlström Theandersson                           Eva Larsson